AHMET HAMDİ TANPINAR’IN TESPİTLERİYLE TANZİMAT SONRASI TÜRK EDEBİYATININ TEMEL MESELELERİ
(BASIC PROBLEMS OF POST-TANZİMAT TURKISH LITERATURE AS DETERMINED BY AHMET HAMDİ TANPINAR )

Yazar : İsmail Çetişli    
Türü :
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 7
Sayfa : 35-56
    


Özet
Çok cepheli bir kimliğe sahip olan Ahmet Hamdi Tanpınar’ın önemli yanlarından biri, edebiyat hocalığı, edebiyat tarihçiliği ve edebiyat eleştirmenliği yönlerini öne çıkaran akademisyenliğidir. Sanatkârlığının birikimleriyle beslenen bu entelektüel kimliğin ‘Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatı’nın meselelerine dair tespit, tahlil ve eleştirileri hâlâ önemini korumaktadır. Bu makalede Tanpınar’ın, Osmanlı-Türk toplumunun yaşadığı ‘medeniyet krizi’ sonucu ‘medeniyet değiştirme’ ortamında vücut bulan ‘Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatı’nın temel meselelerine dair tespit, tahlil ve eleştirileri (devamsızlık, köksüzlük, yenilik, düalizm, dilin yetersizliği; kaynak, düşünce, tenkit, nesir ve okuyucu yokluğu) üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Ahmet Hamdi Tanpınar, Tanzimat sonrası Türk edebiyatı, medeniyet değiştirme, devamsızlık, köksüzlük, düalizm.

Abstract
An important feature of Ahmet Hamdi Tanpınar, a multi faceted personality, is his academic identity that brings forward his qualities as a scholar, a literary historian and a critic. The determinations, analyses and critics on the problems of post-Tanzîmat Turkish literature of such an intellectual personality, which is nurtured by the accumulations of his artistic qualities, retain their importance. In this article are ephasized Tanpınar’s determinations, analyses and critics (discontinuity, rootlessness, novelty, dualisme, insufficiency of language; resouce, idea, critcs, absence of prose and readers) on the basic problems of post-Tanzîmat Turkish literature, which emerged within the medium of “civilisation shift” as a result of the “civilisation crisis” that the Ottoman-Turkish society went through.

Keywords
Ahmet Hamdi Tanpınar, post-Tanzimat Turkish literature, civilisation shift, discontinuity, rootlessn