SANATA TEŞVİKTE VE MİLLÎ DUYGULARIN CANLANDIRILMASINDA EDEBÎ MÜSABAKALARIN ROLÜ: CUMHURİYET GAZETESİNDE 1925 YILINDA DÜZENLENEN “İSTİKLÂL HARBİ” KONULU HİKÂYE YARIŞMASI
(THE ROLE OF LITERARY COMPTETIONS IN PROMOTING ART AND REVITALIZING NATIONALISTIC EMOTIONS: THE SHORT STORY COMPETITION ON "INDEPENDENCE WAR", ORGANIZED IN 1925 BY CUMHURİYET NEWSPAPER )

Yazar : Mehmet Güneş    
Türü :
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 7
Sayfa : 161-184
    


Özet
Türk toplumunda halkın edebiyata ilgisinin artmasında gazetelerin önemli rolü olur. 7 Mayıs 1924 tarihinde yayın hayatına atılan Cumhuriyet gazetesi de ilk sayısından itibaren edebiyata dikkate değer yer vermiştir. Bu çalışmada Cumhuriyet gazetesinde 1925 yılında düzenlenen “İstiklâl Harbi” konulu hikâye yarışmasından hareketle, sanata teşvikte ve millî duyguların canlandırılmasında edebî müsabakaların rolü tespit edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Cumhuriyet gazetesi, edebî müsabaka, hikâye, İstiklâl Harbi, Millî Mücadele, sanat, ödül.

Abstract
Newspapers have played an important role in Turkish society in increasing popular interest in literature. Cumhûriyet, which has been published since 7 May 1924, has given considerable coverage to literature. In this study, through the literary competition organized by Cumhûriyet in 1925 on “Independence War”, the role of literary competitions in promoting art and revitalizing nationalistic emotions has been analysed.

Keywords
Cumhuriyet, literary comptetion, short story, Independence War, National Struggle, art, prize.