KELİMELERLE RESİM YAPANLAR –Yeni Türk Edebiyatında Edebî Portre Türüne Bir Bakış–
(ONES PAINTING WITH WORDS )

Yazar : Seda Özbek    
Türü :
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 7
Sayfa : 245-260
    


Özet
Esasen resim, heykel gibi güzel sanat dallarında kullanılan “portre” terimi edebî bir tür adı olarak kişilerin fizikî ve ruhî özelliklerinin tasvir edilmesi şeklinde tanımlanabilir. Edebiyatımızda genellikle hatıra, biyografi, otobiyografi, mülakat gibi diğer türlerle iç içe geçmiş olarak karşımıza çıkan portre türünün pek çok müstakil örneğini görmek mümkündür. Yine mensur portrelerin yanı sıra pek çok manzum portrelere/otoportrelere de rastlamaktayız. Bu çalışmada Yeni Türk Edebiyatında mensur fizikî portreler üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler
Portre, tasvir, anı, biyografi, edebî tür, mülakat.

Abstract
In fact, the term of ‘portrait’ used in the art branches like painting and sculpture can be defined as the name of a literal class describing people’s physical and psychological features. To see independent examples of the portrait genre in Turkish literature is possible, connected with other genres, especially memoire, biography, autobiography, interview. We also find many portrait/auto-portrait in verse in addition to prose. In this study, prose physical portrait in New Turkish Literature is emphasised.

Keywords
Portrait, description, memory, biography, literal genre, interview.