İSMAİL GÜZELSOY’UN DEĞMEZ ADLI ROMANINDA ANLAM ÜRETİCİ OLARAK LEİTMOTİFİN İŞLEVİ
(THE FUNCTION OF LEITMOTIF AS MEANING GENERATING IN ISMAİL GUZELSOY’S NOVEL “DEGMEZ” )

Yazar : Funda Keskin Ünlü  -  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 28
Sayfa : 107-130
    


Özet

Postmodernizm, çağdaş Türk edebiyatı alanında hem yazarların hem de araştırmacıların ilgi gösterdiği konuların başında gelmektedir. Ancak postmodern teknik ve uygulamaların yaygınlık ve popülerliğinin “postmodern” olarak etiketlenen eserlere farklı bakış açıları getirmeyi güçleştirdiği de görülmektedir. Söz konusu durum bağlamında ele alınması gereken yazarlardan biri İsmail Güzelsoy’dur. Güzelsoy metinlerarasılık, üstkurmaca, çoğul anlatıcı gibi postmodern anlatım tekniklerini kitaplarında kullanır. Ancak Güzelsoy’un eserlerinde anlam örüntüleri, sadece bu tekniklerin kullanılmış olmasıyla ortaya çıkmaz. Bu makalede, Güzelsoy’un "Değmez" adlı romanında leitmotif olarak kullanılan "inci" sözcüğü incelenmiştir. Bu sözcüğün leitmotif olarak anlatı kişi ve mekânlarının anlaşılmasında başat bir rol oynadığı, yeni anlam katmanları oluşturduğu görülmüştür. Buna ek olarak inci sözcüğünün anlatının da ötesinde “değer” kavramının da sembolü hâline geldiği ve bu kavram aracılığıyla anlatıyı hem kapsadığı hem de aştığı görülmüştür.Anahtar Kelimeler
İsmail Güzelsoy, Değmez, leitmotif, değer, inci.

Abstract

Postmodernism is one of the primary topics of interest to both writers and researchers in the field of contemporary Turkish literature. It is seen that the prevalence and popularity of postmodern techniques and practices make it difficult to bring different perspectives to the Works labeled as “postmodern”. One of the authors that should be considered in the context of the situation in question is Ismail Guzelsoy. Guzelsoy uses postmodern narrative techniques such as intertextuality, superscript, plural narrator in his books. However, in the works of Guzelsoy, meaning patterns are not only formed by these techniques. In this article, the word "pearl" used as a leitmotif in Güzelsoy's novel "Değmez" is examined. It has been seen that this word plays a dominant role in the understanding of narrative people and places as a leitmotif and creates new layers of meaning. In addition, it has been seen that the word pearl has become a symbol of the concept of "value" beyond the narrative, and it both covers and exceeds the narrative through this concept.Keywords
Ismail Guzelsoy, Değmez, leitmotif, value, pearl.