Son Sayı

Değerli okuyucular,
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, 31. sayısıyla karşınızdadır. Bu sayıda on makale ve iki kitap tanıtım yazısı yer almaktadır. Sayıda Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eserlerini konu alan üç makaleyle bir kitap tanıtma yazısının toplanması güzel bir tesadüf olarak anlam kazanıyor.
İlk makale “Refik Halit Romanlarında Göçmenlerin İstanbullulaş(ama)ması” başlığını taşıyor. Fatih Çakmak tarafından yazılan makalede Refik Halit’in romanlarında göçmenlerin İstanbullulaş(ama)masının izi sürülüyor.
İkinci sırada yer alan makale ise Ömer Sağlam’ın kaleminden çıkan “Tanpınar’ın Mahur Beste Romanında ‘Uzamın Poetikası’: Tavan Arası ve Oda” yazısıdır. Makalede yazar, Mahur Beste romanında mekâna Bachelard’ın Uzamın Poetikası çerçevesinde bir bakış getiriyor.
Berna Uslu Kaya, “Peyami Safa’nın Romanlarından Süngülerin Gölgesi” makalesinde Peyami Safa’nın “romanları, yıkılan bir imparatorluğun ve yaşanan savaşların gölgesindeki drama, Doğu-Batı meselesi olarak kapı aralar. Devrin deruni entelektüel algısıyla ‘biz’ kalma sızısı, bize ait olmayana gösterilen hayranlık ve sonrasındaki yozlaşma, eserlerinin hem fikrî hem de romanın muhtevasında eyleme dönüşen, kurguya yön veren hareket noktasıdır” görüşünden hareket ediyor.
“Türk Edebiyatında Alışılmadık Bir Yöntem: Celâl Sılay’ın Şiirlerinde Sayfa Altı Aforizma Kullanımı” başlıklı makalede Ali Sait Yağar tatarfından “öncelikle Celâl Sılay ve edebî kişiliği hakkında kısaca bilgi verilmiş, akabinde aforizmanın tarihsel gelişimi, Türk edebiyatındaki yeri ve benzer anlatım yollarıyla olan ilgisi üzerinde durulmuştur. Son olarak Celâl Sılay’ın şiirlerinde aforizma formunun kullanımı incelenmiştir.”
“Transgresif Kurguda Beden” makalesiyle Demet Yılmaz, “transgresif kurguyu tanımlama çabasından çok bedenin yıkımın karşısındaki görünümü, sosyal hayattaki konumu, kontrol altındaki durumu, arzulanarak ya da kurgulanarak nesne hâline getirilmesi, dile yansıma biçimleri metin odaklı yaklaşımla ele” almaktadır.
Seda Alabulut, “ ‘Geçmiş Zaman Elbiseleri’ Öyküsünü Simgesel Bir Okuma Denemesi”nde Ahmet Hamdi Tanpınar’ın aynı adlı hikâyesini simgeler üzerinde çözümleme yoluna gidiyor.
Ahmet Duran Arslan, “Kurmacada Tarihi Yeniden Düşünmek: Yeni Tarihselcilik Kuramı Bağlamında İsimle Ateş Arasında” makalesinde Nazan Bekiroğlu’nun İsimle Ateş Arasında romanını merkeze alarak Yeni Tarihselcilik kuramından romana bakış getiriyor. Disiplinler arası bir tavırla edebiyat - tarih arasındaki ilişkiler ağına dikkatini yöneltiyor.
Kubilay Aktulum, “Göstergelerarası Çözümlemeye Giriş: ‘Ekfrasis’ Örneği”nde göstergelerarası bir çözümlemenin yönelimi üzerinde kısaca duruyor, arkasından bir göstergelerarasılık yöntemi olarak ekfrasis kavramını tanımlama ve daha sonra kimi yazarların yolculuk anlatılarında resmin izleri üzerinde duruyor.
“Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Garip Şiiri Hakkında Görüşleri ve Garip Şiirinin Benzerini Yazması Üzerinde Tespitler” adlı makale Cafer Gariper imzasını taşımaktadır. Gariper, önce Tanpınar’ın Garip şiirine eleştirel bakışını, daha sonra Garip şiirine benzer küçük metinler yazmasını metinlerarasılık çerçevesinde konu ediniyor.
Ertuğrul Gazi Derhem, “Muhit Dergisindeki Kadın Hikâyeciler” başlıklı makalesinde 1928-1933 yılları arasında elli beş sayı yayımlanan Muhit dergisindeki kadın yazarları konu ediniyor.
Kudret Savaş ile Emine Nur Bircan, “Edebiyat ve Diğer Güzel Sanatlar: Ahmet Mithat’tan Tanpınar’a” başlığı altında Şerife Çağın’ın aynı adlı kitabını tanıtma yoluna gidiyor.
Dergimizin sayfalarında yerini alan Tuba Kapucu’nun “Cumhuriyetin Yüzüncü Yılına Armağan Edilen Külliyat: Anketler/Soruşturmalar Işığında Türk Edebiyatının İç 100’ü (Tahlil-Metin-Açıklama)” yazısında ise aynı adlı editöryal kitabı tanıtıyor.
Saygılarımızla…

Editör
Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ

Editör Yardımcısı
Sayı Editörü: 
Prof. Dr. Cafer ŞEN

Ankara  01.06.2024
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Fatih Çakmak  
REFİK HALİT ROMANLARINDA GÖÇMENLERİN İSTANBULLULAŞ(AMA)MASI

 31, Ss, 001-018

IMMIGRANTS BEING FROM ISTANBUL OR NOT BEING FROM ISTANBUL IN REFIK HALIT NOVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.553
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Sağlam  
TANPINAR’IN MAHUR BESTE ROMANINDA “UZAMIN POETİKASI”: TAVAN ARASI VE ODA

 31, Ss, 019-034

“THE POETICS OF SPACE” IN TANPINAR’S MAHUR BESTE NOVEL: THE ATTIC AND THE ROOM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.557
Özet | Abstract | Tam Metin |

Berna Uslu Kaya  
PEYAMİ SAFA’NIN ROMANLARINDAN SÜNGÜLERİN GÖLGESİ

 31, Ss, 035-056

THE BAYONETS' SHADOW IN PEYAMI SAFA'S NOVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.552
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Sait Yağar  
TÜRK EDEBİYATINDA ALIŞILMADIK BİR YÖNTEM: CELÂL SILAY’IN ŞİİRLERİNDE SAYFA ALTI AFORİZMA KULLANIMI

 31, Ss, 057-072

AN UNUSUAL METHOD IN TURKISH LITERATURE: THE USE OF PAGE FOOTER APHORISMS IN THE POEMS OF CELAL SILAY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.555
Özet | Abstract | Tam Metin |

Demet Yılmaz  
TRANSGRESİF KURGUDA BEDEN

 31, Ss, 073-102

THE BODY IN TRANSGRESSIVE FICTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.558
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seda Alabulut  
"GEÇMİŞ ZAMAN ELBİSELERİ": SİMGESEL BİR OKUMA DENEMESİ

 31, Ss, 103-124

"GEÇMİŞ ZAMAN ELBİSELERİ": AN ATTEMPT AT A SYMBOLIC READING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.554
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Duran Arslan  
KURMACADA TARİHİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: YENİ TARİHSELCİLİK KURAMI BAĞLAMINDA İSİMLE ATEŞ ARASINDA

 31, Ss, 125-146

RETHINKING HISTORY IN FICTION: İSİMLE ATEŞ ARASINDA IN THE CONTEXT OF NEW HISTORICISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.563
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kubilay Aktulum  
GÖSTERGELERARASI ÇÖZÜMLEMEYE GİRİŞ: “EKFRASIS" ÖRNEĞİ

 31, Ss, 147-168

INTRODUCTION TO INTERSEMIOTIC ANALYSIS: The Example of “Ekphrasis”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.561
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cafer Gariper  
AHMET HAMDİ TANPINAR’IN GARİP ŞİİRİ HAKKINDA GÖRÜŞLERİ VE GARİP ŞİİRİNİN BENZERİNİ YAZMASI ÜZERİNDE TESPİTLER

 31, Ss, 169-190

AHMET HAMDİ TANPINAR’S OPINIONS ABOUT GARİP POEM AND OBSERVATIONS ON WRITING A SIMILAR POEM TO GARİP POEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.565
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ertuğrul Gazi Derhem  
MUHİT DERGİSİNDEKİ KADIN HİKÂYECİLER

 31, Ss, 191-212

WOMEN STORYTELLERS IN MUHİT JOURNAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.568
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kudret Savaş Emine Nur Bircan  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: EDEBİYAT VE DİĞER GÜZEL SANATLAR: AHMET MİTHAT’TAN TANPINAR’A

 31, Ss, 213-220

LITERATURE AND OTHER FINE ARTS: FROM AHMET MITHAT TO TANPINAR

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuba Kapucu  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: CUMHURİYETİN YÜZÜNCÜ YILINA ARMAĞAN EDİLEN KÜLLİYAT: ANKETLER/ SORUŞTURMALAR IŞIĞINDA TÜRK EDEBİYATININ İÇ 100’Ü (TAHLİL- METİN- AÇIKLAMA)

 31, Ss, 221-230

A PRESENT TO THE CENTENNIAL ANNIVERSARY OF THE REPUBLIC: SURVEYS0/ THE INSIDE 100 OF TURKISH LITERATURE IN THE LIGHT OF INVESTIGATIONS (ANALYSIS - TEXT - EXPLANATION)

Özet | Abstract | Tam Metin |