Son Sayı

Değerli okurlar,

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, 30. sayısıyla karşınızda bulunmaktadır.

Bu sayıda altı makale yer almaktadır. “Transhümanizm Posthümanizm ve Antika Titanik Romanı” başlığını taşıyan ilk makale Muhammed Atakur ile Cafer Gariper’in ortak çalışmasıdır. Yazarlar, Murat Menteş’in Antika Titanik romanında transhümanizmin ve posthümanizmin izini sürüyor.

“Yeni Yeraltı Edebiyatı Kavramına Bir Bakış: Bizarro Kurgu” başlıklı ikinci makalede Demet Yılmaz, Türk edebiyatı için yeni olan bizarro kurguyu araştırma konusu yapıyor. Yazar, bizarro kurgunun “hiç düşmeyen temposunun altında yatan eleştirel bakış açısı ve yıkıcı tavrı, aksiyonun önemli olduğu olay örgüsüne uygun şekilde hareket eden kişilerinin modern bireyi yansıtması ile dikkate alınması gereken bir tür” olduğu yargısında bulunuyor.

“Toplumcu Gerçekçi Anlayışın Dayandığı Temeller Bağlamında Sadri Ertem’in Çıkrıklar Durunca Romanı” adlı makalesinde Ertan Yıldırım, söz konusu romanı sosyal gerçekçilik/ toplumcu gerçekçilik anlayışı doğrultusunda ele alıyor. Yıldırım, çalışmasında toplumcu gerçekçi eserlerde yer alan olumlu insan(tip), devrimci romantizm, güdümlülük/partizanlık, tarihsel iyimserlik, sosyalist/devrimci hümanizm, destansı anlatım, burjuva ideolojisiyle uzlaşmazlık, biçim unsurları” gibi ögelerin Çıkrıklar Durunca romanına nasıl yansıdığını araştırma-inceleme konusu yapıyor.

Cafer Şen, “Türk Romanında Sapkınlığın Fenomeni (Görüngüsü); Mecdi Sadreddin’in Cennet Hanım Romanı Üzerinden Bir Okuma Denemesi” makalesinde gözden kaçırılan öncü bir roman olarak değerlendirdiği Mecdi Sadreddin’in Cennet Hanım romanını psikanalizin verileriyle inceleme yoluna gidiyor. Eseri, sapkınlığı ele alan içeriğiyle öncü bir roman olarak değerlendiren Şen, içerikteki “en önemli yeniliği karakterlerin sapkın bir şekilde yaşamın kıyılarında haz ve zevki karşılama çabaları”nda bulur.

Bu sayıda bir başka psikanalitik çözümleme Şahika Karaca’nın “Emine Semiye Külliyatına Katkı: ‘Emin’ Hikâyesinin Psikanalitik Çözümlemesi” makalesinde karşımıza çıkıyor. II. Meşrutiyet yıllarının aydın kadınlarından biri olarak çeşitli dergi ve gazetelerde yazan, kız okullarında öğretmenlik yapan, edebiyat eserleri veren Emine Semiye’nin “Milli Kütüphane’de Emine Semiye’ye Ait Notlar başlığıyla yazma eserler kısmında bulunan kendi el yazısıyla yazdığı defterlerinde”ki “Emin” adlı hikâyesi psikanalitik bir yaklaşımla çözümleniyor.

Sayıdaki son makale Özge Aksoy Serdaroğlu’na ait. “Oktay Rifat’ın Şiirlerinde Hayvan Davranışları” başlıklı makalede yazar, çevreci bir şair olarak değerlendirdiği “Oktay Rifat’ın şiirlerinde hayvanların bilişsel etkinliklerini göz önüne alarak evrim süreçlerine göre yaşama uyum sağlamalarını ve yaşamda kalma çabalarını pekiştiren davranışlarını, hareket-hız, duyguiletişim-düşünce ve evrim süreçlerine ait kategoriler etrafında okuma” yoluna gidiyor.

Saygılarımızla…


Editör

Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ

 


Editör Yardımcısı

Sayı Editörü

Prof. Dr. M. Fatih KANTER


Ankara  2023
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Muhammed Atakur Cafer Gariper  
ANTİKA TİTANİK ROMANINDA TRANSHÜMANİST VE POSTHÜMANİST ÖGELER

 30, Ss, 001-018

TRANSHUMANİST AND POSTHUMANİST ELEMENTS IN THE ANTIQUE TITANIC NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.544
Özet | Abstract | Tam Metin |

Demet Yılmaz  
YENİ YERALTI EDEBİYATI KAVRAMINA BİR BAKIŞ: BİZARRO KURGU

 30, Ss, 019-036

A LOOK AT THE CONCEPT OF NEW UNDERGROUND LITERATURE: BIZARRO FICTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.547
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ertan Yıldırım  
TOPLUMCU GERÇEKÇİ ANLAYIŞIN DAYANDIĞI TEMELLER BAĞLAMINDA SADRİ ERTEM’İN “ÇIKRIKLAR DURUNCA” ROMANI

 30, Ss, 037-058

IN THE CONTEXT OF THE FOUNDATIONS ON THE SOCIAL REALISTIC UNDERSTANDINGSADRİ ERTEM'S NOVEL "ÇIKRIKLAR DURUNCA"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.541
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cafer Şen  
TÜRK ROMANINDA SAPKINLIĞIN FENOMENİ (GÖRÜNGÜSÜ); MECDİ SADREDDİN’İN CENNET HANIM ROMANI ÜZERİNDEN BİR OKUMA DENEMESİ

 30, Ss, 059-084

THE PHENOMENON OF DEVIANCY IN TURKISH NOVEL; A READING ATTEMPT ON MECDI SADREDDIN'S NOVEL CENNET HANIM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.548
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şahika Karaca  
EMİNE SEMİYE KÜLLİYATINA KATKI: “EMİN” HİKÂYESİNİN PSİKANALİTİK ÇÖZÜMLEMESİ

 30, Ss, 085-102

CONTRIBUTION TO EMİNE SEMIYE COLLECTION: PSYCHOANALYTIC ANALYSIS OF THE EMİN STORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.549
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özge Aksoy Serdaroğlu  
OKTAY RİFAT'IN ŞİİRLERİNDE HAYVAN DAVRANIŞLARI

 30, Ss, 103-122

ANIMAL BEHAVIORS IN OKTAY RİFAT'S POEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.551
Özet | Abstract | Tam Metin |